storefront-child: page.php

About us

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้แก่ทุกคนในองค์กรในบริษัททราบถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ

 1. บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความเหมาะสมเพื่อให้การสร้างประสบผลสำเร็จ รวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน
 2. บริษัทมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถอธิบาย และตรงสอบได้ เช่น มีการแสดงรายงาน และหลักฐานการดำเนินงานของทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน
 3. บริษัทจัดให้มีการนำเสนอข้อมูล และการสื่อสารในระดับคณะกรรมการ และผู้บริหารให้ช่วยติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และควบคุมด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การต่อต้านการทุจริตเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับแล้ว บริษัทได้มีกระบวนการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำให้หน้าสอบ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต

นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

 1. กำหนดจรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็นคู่มือมาตรฐานสำหรับพนักงานในการประพฤติตน โดยมุ่งเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ความเชื่อถือได้
 2. ทบทวนระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบการลงนามในเอกสารการเบิกจ่ายและสั่งซื้อ
 3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการใดอันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือจูงใจให่ปฏิบัติหน้าที่ในความมิชอบ
 4. กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองรักษาความลับ และเรื่องที่ได้รับแจ้งจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างเป็นธรรม

ในปี 2559 ทางบริษัทไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนด และการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานภายใต้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
 2. จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวน ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยผู้บริหารนำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
 3. ให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมกันในการจ้าง ความก้าวหน้าในอาชีพ การดูแลความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในการทำงาน
 4. เคารพสิทธิเสรีภาพของพนักงาน
 5. ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินกิจกรรม

การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนร่วม

 1. เคารพสิทธิของความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูล การเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และการตัดสินใจที่อาจส่งผลประทบต่อบริษัท
 2. การผลิต การจำหน่ายสินค้า และบริการที่เชื่อถือได้ ด้วยการกำหนดราคาสินค้าที่เป็นไปตามต้นทุนสินค้า และสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญาและข้อตกลงในการขายสินค้า แก้ไขสินค้า ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งบริษัทมีนโยบายติดตามความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 3. ปฏิบัติงานต่อพนักงานด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของการทำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน โอกาสความก้าวหน้า รวมทั้งส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับบริษัทและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ
 2. รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ให้ความร่วมมือกับหน่อยงานรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับเปลี่ยนระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนแจ้งข้อมูลต่างๆที่มีความถูกต้องในด้านแรงงาน การดำเนินงาน และผลประกอบการต่อหน่างงานภาครัฐ

นโยบายการบริหาร

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการนำเสนอ และบริหารจดการผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้

 1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
 2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้า และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ทางกฎหมาย
 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริงในการโฆษณา หรือการสื่อสารช่องทางอื่นกับลูกค้า
 4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อทางบริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการดำเนินธุรกิจ